طی بازار امروز و در اولین روز معاملاتی هفته ناشی از انتشار اخبار و شایعات در خصوص تصمیم دولت به کاهش نرخ سود بانکی و همچنین فروکش کردن هیجانات و نوسانات در بازارهای موازی، شاهد بازگشت اقبال به........