ترامپیسم یعنی مجموعه ایده ها و اقداماتی که ترامپ در ۴ سال اخیر به نمایش گذاشته تاکنون لطمات فراوان به آمریکا و جهان وارد کرده است اما نکته مهم این است که میزان حمایت از او در جامعه آمریکا افزایش یافته و ..