درباره آنچه در آینده رخ خواهد داد دیدگاه ها مثبت تر شده است اما کارشناسان معتقدند خوشبینی درباره بهبود سریع شرایط اقتصادی صحیح نیست زیرا واکسن شرکت فایزر اوایل سال آینده عرضه خواهد شد و واکسیناسیون ..