بر اساس گزارش فعالیت ماهانه مهر، تولیدات شرکت طی دوره هفت ماهه سال جاری بالغ بر ١۶ هزار تن انواع تایر و فلپ بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با تولید ١٣.۵ هزار تن محصول، افزایش ١٩ درصدی داشته است. مقدار فروش نیز طی این دوره ........