طی گزارش فعالیت ماهانه، تولید شرکت طی یک ماهه مهر، بیش از ٢.۵ هزار تن گزارش شده است که در مقایسه با میانگین ماهانه دوره نه ماهه گذشته آن، افزایش ۴ درصدی را نشان می‌دهد. با این حال مقدار فروش نسبت به میانگین ماهانه ........