امروز شاخص کل ٢۵٣۶٢ واحد نزول کرد. در بازار امروز شاخص کل از ابتدای بازگشایی نزولی بود. و این روند تا پایان وقت معاملات ادامه داشت.امروز شاخص کل به سطح یک میلیون و دویست هزار واحد نزدیک شد. احتمال ریزش شاخص ......