شرکت گلوکوزان پس از اصلاح ٧٠ درصدی و با شیب بسیار تندی که داشته در حال نزدیک شدن به محدوده حمایتی بسیار قوی خود در محدوده ٢٨٧٠ ریال تا ٣٧٨٧ ریال است...