شرکت تولیدی چدن سازان در سال ١٣۶١ با هدف تولید قطعات ریختگری در شهرک صنعتی جی در شهر اصفهان تأسیس شد. در راستای توسعه و گسترش، گروه صنعتی چدن سازان از شرکت‌های ......