بر اساس گزارش فعالیت ماهانه مهر، درآمد فروش شرکت طی هفت ماهه سال جاری بالغ بر ٨۵۶.۶ میلیارد ریال بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، افزایش ۶۶١ درصدی داشته است. همچنین لازم به توضیح است عمده افزایش در تولید و فروش شرکت طی سال جاری مربوط به ........