محصولات شرکت عمدتاً شامل کمک فنر و قطعات کمک فنر خودروهای تولیدی شرکت سایپا می‌باشد اما در لیست محصولات آن کمک فنر خودرو پژو از تولیدات ایران‌خودرو نیز به چشم می‌خورد. بر اساس گزارش فعالیت ماهانه مهر.........