در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه ، قیمت سهم از بدو عرضه تا کنون تحت تاثیر یک خط روند صعودی نوسان کرده است. اخیرا قیمت سهم از خط مذکور بطور ملموسی فاصله گرفته بود. پس از ثبت قله ٣٢٠٠ تومان قیمت با افزایش عرضه ها و عقب نشینی ۵٠ درصدی مواجه شد...