در خصوص عملکرد شرکت لازم به توضیح است که طی آخرین گزارش فعالیت ماهانه مربوط به مهر، تولیدات شرکت نسبت به دوره مرداد ماه ٣.۶ درصد کاهش داشته است. در بخش فروش نیز با کاهش در مقدار تولید، مقدار فروش.......