در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه ، قیمت سهم پس از ثبت قله ٢۵٠٠ تومان با افزایش عرضه ها و عقب نشینی مواجه شد. به گونه ای که در حدود ۵٠ درصد از ارزش هر سهم شرکت کاسته شد...