در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه ، پس از ثبت قله ۴٩٧۵ تومانی در اواخر تیر ماه نوسانات قیمت تحت تاثیر یک ترند نزولی قرار گرفت. به گونه ای که طی این مدت پس از هر رالی ریزشی قیمت با یک برگشت و برخورد به خط روند نزولی بار دیگر کف جدیدی ثبت می کرد.