صندوق های سهم آشنا، بانک دی، رشد سامان نیز با افت کمتر از ۵ درصد عملکرد به مراتب بهتری نسبت به بازدهی بازار ثبت کردند...