روند تولیدات شرکت طی سال جاری تقریباً صعودی بوده است چنانکه مجموع تولیدات طی شهریور ماه نسبت به مرداد افزایشی ١۴ درصدی داشته است. البته در طول یک سال گذشته ........