بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی نشده شرکت و طی دوره شش ماهه منتهی به ٣١ شهریور، شرکت پاکشو با سرمایه دو هزار میلیارد ریال، سود خالص هر سهم خود را ٢۶٣٧ ریال گزارش نموده است که این موضوع ........