انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و همه گیری کرونا دو عامل بسیار مهم هستند که بر بازار مواد خام اثرات بزرگ دارند. نکته مهم این است که درباره هر دو عامل ابهام های عمیق وجود دارد اما بر مبنای برخی واقعیت ها می توان پیش بینی کرد کدام بازارها ...