در این نوشتار شرایط پیش گشایش در بورس‌های شنزن، شانگهای، سائوپائولو، قطر،پاکستان، سنگاپور، استانبول بررسی شده است...