در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه ، قیمت سهم یک زنجیره ۵ موجی صعودی را به پایان رسانده و در حال حاضر به نظر می رسد در قالب موج A شاهد عقب نشینی سهم بودیم...