مروری بر گزارشات حدود ٢۵٠ شرکت در نمای کدال در جداول زیر نشان می دهد که گزارشات شرکت ها وضعیت نسبتا خوبی در مجموع داشته اما بازار هنوز نسبت به وقایع آتی و تصمیمات کلان اقتصادی در داخل اعتمادی کسب نکرده است و این موضوع ریشه در سیاست های یک شبه دارد. در سوی دیگر وضعیت انتخابات امریکا و نرخ ارز چالش ها را افزایش داده تا ماهی پر فراز و نشیب پیش روی بازار قرار گیرد...