در شرایط کنونی بازار سرمایه انتظار دریافت بازدهی فوری و شارپی از سهم های معرفی نداشته باشید.سهم هایی در سبد معرفی می شوند که از ریسک کمتری برخوردار بوده و بتوانند در پروسه میان مدت( ٣ تا ۶ ماه) بازدهی بالاتر از تورم برای سرمایه گذار داشته باشند.از تک سهم شدن روی هر یک از این سهم ها خودداری کنید و حداکثر ١٠ درصد پرتفوی خود را در این سهم ها متمرکز کنید و مابقی را در صندوق هایی که در همین سبد های هفتگی معرفی می شوند ، سرمایه گذاری کنید...