طی گزارش فعالیت شهریور، میزان تولیدات شرکت طی دوره یک ماهه بالغ بر ۴٠٧ هزار تن گزارش شده است که در مقایسه با میانگین ماهانه دوره ۵ ماهه گذشته، می‌توان گفت تولید ثابت بوده است. این موضوع را........