در حال حاضر قیمت بر روی خط روند صعودی داخلی است. این محدوده با سطح ۶٨ درصد فیوناچی نیز همپوشانی دارد.در نتیجه اولین سطح حمایت محدوده ۵٢٠٠ است. شکست این حمایت..