در هفته های اخیر قیمت فلزات پایه در مجموع رشد کرده و این در حالی است که درباره اثرات شدت پیدا کردن بحران کرونا بر اقتصاد جهان نگرانی های عمیق وجود دارد. یک دلیل بهبود وضعیت بازار فلزات پایه، اطمینان به رشد ..