شرکت سرمایه گذاری سایپا با اصلاحی بالغ بر ۶٢ درصد، در حال نزدیک شدن به محدوده حمایتی بسیار قوی در محدوده ٨٣٣٠ ریال الی ٩٣۴٠ ریال است...