از دلایل افزایش تقاضا برای نمادهای گروه بانکی و به ویژه نماد "وبصادر" طی سال جاری را می‌توان افزایش ارزش شرکت‌های زیر مجموع و تحت مالکیت بانک‌ها دانست که در خصوص بانک صادرات می‌توان به شرکت خدمات انفورماتیک با نماد "رانفور" اشاره نمود. همچنین......