در بازه زمانی ٢ - ٢.۵ سال اخیر و در تایم فریم روزانه ، قیمت سهم داخل یک کانال صعودی در حال نوسان بوده است. پس از برخورد قیمت به محدوده سقف کانال در حوالی ١٢۵٠ تومان شاهد افزایش عرضه ها و عقب نشینی خریداران بودیم...