با توجه به این که کف کانال شکسته شده است.ولی هنوز نمی توان به قطعیت گفت اونس طلا از روند صعودی خارج شده است. برای تائید این فرضیه می بایستی قیمت به پایین تر از ١٨٠٠ دلار برسد تا بتوان گفت قیمت زیر کانال صعودی تثبیت شده...