در چارچوب زمانی روزانه و در نمودار عملکردی قیمت یک ساختار ۵ موجی صعودی را تمام کرده است. در یک بازه زمانی ٧ - ٨ ماهه ارزش سهم از محدوده ٣٧٠ تومان تا حوالی ٢۵٠٠ تومان رشد کرده است...