شرکت توسعه معادن و فلزات در حال نزدیک شدن به محدوده حمایتی ١۴٩٠٠ ریالی می باشد که حمایت بسیار مستحکمی برای سهم بوده و انتظار افزایش تقاضا در این محدوده می رود.