شرکت توسعه معادن روی ایران پس از واگرایی و الگوی سقف دوقلو وارد فاز اصلاحی عمیقی شد. در حال حاضر الگوی خود را تکمیل کرده و در محدوده حمایتی ٢٧١٢٠ ریال این الگو پایان یافته است...