بورس ٢۴ : شرکت سنگ آهن گهر زمین از کانال صعودی خود خارج شده ولیکن بعد از افت بسیار شدید سهم، در حال حاضر در محدوده فیبوناچی بسیار قوی قرار دارد ، به طوری که با محدوده ۴٠٠٠٠ ریال چندین بار برخورد داشته و با افزایش تقاضا مواجه شده است. در صورتی که بتواند سهم از محدوده مقاومت ۴٧۵۶۶ ریال عبور نماید...