بورس ٢۴ : شرکت سپ پس از ثبت واگرایی در سقف قیمتی خود وارد اصلاح بسیار شدیدی شد و درحال حاضر به محدوده حمایتی بسیار قوی خود در محدوده ٢٠٠٠٠ ریال واکنش مثبت نشان داده و با افزایش تقاضا مواجه شده است...