سهامداران صنعت لیزینگ از آخرین وضعیت تکنیکالی سهم های پرتفولیوی خود مطلع شوند؟ وضعیت «وایران ،ولبهمن ، ولصنم ، ولملت ، ولغدر ، ولساپا ، ولزار ، ولتجار ، ولشرق و ولانا» را در این نوشتار بررسی کنید...