شرکت گروه سرمایه‌گذاری سایپا در تاریخ ١٠ فروردین ١٣۴۴ تحت نام شرکت سهامی دیروپ ایران تأسیس و در اداره ثبت شرکت‌های تهران به تاریخ ۵ دی ماه ١٣۴۴ ثبت رسید و .......