شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی یک هلدینگ تخصصی چند رشته‌ای است که با استفاده از توان مدیریتی و با هدف مشارکت مردم در امر سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۷۰ تشکیل گردید. سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی در سال ۱۳۷۳ به عنوان نخستین شرکت خصوصی سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی و ..........