بورس ٢۴ : در سه ماه اول امسال حدود ١٠٠ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شد که در مقایسه با اوایل دهه ٩٠ این میزان ساخت و تولید مسکن بیش از نصف، کاهش پیدا کرده است. نرخ تولید مسکن در کشور در سال های ٩٠ و ٩١ از یک میلیون واحد مسکونی در سال عبور کرد. اما از سال ٩٣ به بعد، سال به سال تولید مسکن کاهش پیدا کرد و نتیجه رکود معاملات مسکن به افت شدید تولید مسکن رسیده است. پرسشی که در پس وضعیت کنونی بازار ساخت و تولید مسکن به وجود می آید این است که چرا میزان ساخت و ساز تا این حد کاهش پیدا کرده است و تولیدکنندگان مسکن و ساختمان کجا هستند؟!