به منظور برآورد ارزش سرمایه‌گذاری‌های غیر بورسی از روش مقایسه‌ای و نسبت P/E استفاده شده است که با توجه به نسبت P/E در حدود ٢۴.۵ برای بازار، در محاسبات این نسبت ٢٠ در نظر گرفته شده است. البته لازم به ذکر است .......