صندوق های یکم اکسیر فارابی، بانک دی، گنجینه ارمغان الماس، کاریزما، رشد سامان، سهم آشنا، بانک اقتصاد نوین و سپهر کاریزما نیز با کسب بازدهی بین ۵ تا ...