سرمایه گذاران در بازارهای مختلف همواره به این پرسش فکر می‌کنند که افق بازار چگونه است؟ به شکلی طبیعی، برای پیش بینی آینده باید به بررسی عوامل موثر بر هر بازار پرداخت. بازارها همواره تحت عوامل کوتاه‌مدت و بلندمدت قرار می‌گیرند و سرمایه‌گذاران برمبنای اهداف سرمایه‌گذاری خود، برای این عوامل اولویت قائل می شوند. در هفته‌های ..