به منظور محاسبه ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های بورسی از قیمت آخرین معامله سهام شرکت‌های سرمایه پذیر در بازار در تاریخ ١۵-٠٧-١٣٩٩ استفاده شده است. همچنین به منظور برآورد ارزش سرمایه‌گذاری‌های غیر بورسی از روش مقایسه‌ای و نسبت P/E استفاده شده که در این محاسبه با توجه به نسبت P/E در حدود ٢۴ برای بازار.......