مرور پیشنهادهای هفته قبل : در هفته گذشته «پکرمان» اولین سهم معرفی شده در قیمت های ٢٢٣۵ تومان توانست نوسانات خوبی داشته باشد و تا مرز ١۴ درصد رشد کند.این نماد عرضه و معامله حدود ٣۵ میلیون برگه سهم را در هفته گذشته تجربه کرد. «تاپیکو» کمی پایین تر از قیمت های معرفی شده قرار داشته ، اما پتانسیل های صعود قوی دارد و نگهداری آن تا زمان عرضه اولیه پالایش نفت ستاره خلیج فارس یعنی حدکثر سه ماه دیگر توصیه می شود.این نماد در هفته گذشته حدود ٣٨٠ میلیون برگه معامله را به خود دید. «وامید» ۴٢٢٧ تومانی کمی نوسان مثبت داشت و با وجود عرضه حدود ١١ میلیون برگه سهم به مسیر صعودی خود ادامه داد.توصیه می شود این سهم مطمئن را برای میان مدت نگهداری کنید. «فرابورس» ۶٠٠٠ تومانی تا ۶٢٠٠ تومان رشد کرد و سهم مطمئنی برای سرمایه گذاری میان مدت به شمار می رود.این سهم هفته گذشته حدود ٢٣ میلیون برگه حجم خورد. فولاد هرمزگان نیز به نسبت قیمت معرفی شده با نوسانات منفی اندکی همراه شده ، اما همچنان به دلیل تغییرات بنیادین ، سهم جای رشد خوبی خواهد داشت.با حجم بیش از ٩٢ میلیون سهمی «هرمز» در هفته سپری شده ، سهم آماده استارت صعودی و البته ملایم برای رشد است. در بخش معرفی ابزارهای نوین مالی سرمایه گذاری در صندوق س.سپهر کاریزما-س (کاریس) در نرخ ٢٠۶٩٠۴ ریال توصیه شده بود که اکنون ارزش هر واحد سرمایه گذاری صندوق مزبور با حدود ۶ درصد رشد ٢١٧٠١۶ ریال می باشد.