بورس ٢۴ : نرخ رشد قیمت مسکن در ماه گذشته در شهر تهران، نصف شد. از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران، میانگین ٩ تا ١٠ درصد افزایش پیدا کرد و از حدود ١۴ میلیون تومان در پایان سال گذشته به حدود ٢١ میلیون تومان در مرداد امسال رسید... اما در شهریور متوسط قیمت حدود ۵ درصد رشد کرد تا قیمت واحدهای مسکونی معامله شده در این ماه به میانگین قیمت ٢۴ میلیون تومان برسد...