به منظور محاسبه ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های بورسی از قیمت پایانی سهام شرکت‌های در بازار در تاریخ ٩ مهر ماه استفاده شده است. همچنین به منظور برآورد ارزش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های غیر بورسی، از روش مقایسه‌ای و نسبت P/E استفاده شده که........