شرکت گروه صنایع ثروت آفرین در تاریخ ١۵ شهریور ١٣٨٢ به صورت شرکت سهامی عام تأسیس گردیده و طی شماره ٢٠٨۶۶٩ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. برابر مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام در تاریخ ٢٧ خرداد ٨٣ نام شرکت به شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی تغییر یافته است. در حال حاضر.....