بر اساس آخرین گزارش فعالیت ماهانه مربوط به مرداد ماه، این بانک درآمد خود از محل سود تسهیلات اعطایی را مبلغ ٢٨٨٧٩٣۵ میلیون ریال گزارش نموده که نسبت به میانگین ماهانه دوره ۴ ماهه گذشته آن افزایش ٢٢ درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش .......