هفته های گذشته بیان داشتیم نوسان قیمتی در بازه ١٩٠٠ تا ٢٠٠٠ دلار ادامه خواهد داشت تا یکی از این کف یا سقف قیمتی شکسته شود. عدم حمایت در ١٩٠٠ دلار می تواند اصلاح قیمتی تا ١٨٠٠ دلار را ادامه دهد. همچنین بر توجه مبنی بر تشکیل سقف های جدید پایین تر از سقف های قبلی تاکید کردیم. قیمت با شکست حمایت ١٩٠٠ دلاری تا ١٨۶٠ دلار کاهش داشته است...