شرکت سرمایه گذاری غدیر در حال حاضر در محدوده کف کانال صعودی بلندمدتی خود بوده و با حمایت ١۶۴۵٢ ریالی مواجه می باشد. همانطور که مشاهده می شود کانال بسیار قوی برای سهم بوده و شکست حمایت بسیار سخت می باشد، از طرفی دیگر اندیکاتورهای سهم در حال صدور برگشت قیمتی سهم می باشند...