شرکت کالسیمین با نماد فاسمین از زیر مجموعه های شرکت توسعه معادن روی ایران و مهم ترین شرکت این هلدینگ به شمار می رود. این شرکت از ابتدای سال بازدهی حدود ١٧۵ درصدی به سهامداران خود هدیه کرده است. این شرکت قصد دارد سرمایه خود را از محل سود انباشته و اندوخته طرح و توسعه از ٢٠٠ میلیارد تومان به ۶٠٠ میلیارد تومان (به میزان ٢٠٠ درصد) افزایش دهد.